User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ဦးမ်ိဳးသစ္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ -
လိပ္စာ

အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၀၃၃
ရန္ကင္းေတာင္-ပုသိမ္ႀကီးလမ္းေထာင့္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၃၅၂၊ ၀၂-၆၅၇၂၂၊ ၀၂-၃၆၃၅၅
၃၀လမ္း၊ ၆၈-၇၀လမ္းၾကား။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

ဒု-ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၁၈၇
မွန္တန္းရပ္၊ အမရပူရ။

အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

တာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၃၀၁
၈၄လမ္း၊၂၈x၂၉လမ္းၾကား၊

အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

ဒု ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂- ၅၉၈၇၅
ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ကြၽဲဆည္ကန္

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဒု-လ/ထ ေထြဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၁၇၇
၃၅x၆၄လမ္းေထာင့္၊

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၀၃၃၂၊ ၇၀၄၆၇
လိပ္စာ - ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ။


လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၃၀၄၁၊ ၀၂-၆၀၂၄၉၊ ၀၂-၇၃၀၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၄၃၆၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

တိုင္းေဒသႀကီးအလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၄၃
၈၃ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ လမ္းၾကား။

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - (တုိင္း)၀၂-၆၃၁၁၇၊ (ခရိုင္)၀၂-၆၀၂၉၀
၇၈ လမ္း၊ သီတာေအးရပ္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕

တိုင္းမန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၀၇၄
ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္ေကြ႔။

တိုင္းေဒသႀကီးကုန္တင္ကုန္ခ် ေကာ္မတီရံုး (တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္)

တိုင္းဇုန္နယ္ေျမမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၃၄(ဇုန္နယ္ေျမရံုး)၊ ၀၂-၂၁၀၄၆
၃၅ လမ္း၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေနာက္။

အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၃၉၇၆၊ ၀၉-၅၁၅၂၄၂၃
၃၅x၉၀ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၅၁၄၈
၁၂ လမ္း x ၁၄လမ္းၾကား၊ ၆၆လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၂၁၀၃၊ ၀၂-၆၁၁၅၀၊ ၀၉-၂၀၁၀၄၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၃လမ္းေထာင့္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၄၅၇၊ ၀၂-၆၇၄၇၀၊ ၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇
၆၆ x ၆၅ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ လမ္းၾကား။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း