၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္

 မႏၲေလးတိ္ုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ (၇/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္အေဝးကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါအစည္အေဝးမွ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာ ( ၁ )ခုႏွင့္ ဖက္စပ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာ ( ၁ )ခု တို႔ကို စိစစ္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

 အစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။