၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခဲ့ေသာေဒသမ်ားရွိ သဘာ၀ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္ဦးတင္ထြန္း+ ေဒၚနန္းေအးထြမ္း (unity Co,Ltd)၊ ယူနန္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း၊ ဥကၠ႒(မႏၲေလးၿမိဳ႕)မွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္တိတိ၊ ယူနန္ဗုဒၶဘာသာဘုရား ေက်ာင္း(မႏၲေလးၿမိဳ႕)မွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္တိတိ၊ I Liqueur မိသားစုတို႔မွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ငါးဆယ္တိတိတို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ထံသို႔ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းႏွင့္မြန္းလြဲပိုင္းတို႔တြင္ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။