၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးအခန္းမတြင္က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၃၇ ဦးပါ ေကာ္မတီျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေ​၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပၿပီး မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပ၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၈)ရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို က႑အလိုက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၈) ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေလးထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးအလိုက္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ ႀကံဳေတြ႔လာမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းသြားမည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေစလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အဆိုပါေကာ္မတီ(၈)ခုတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အဆိုးရြားဆံုးပံုစံျဖင့္ ခို္င္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ၊ ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ စာရင္းေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ ပါဝင္သည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီရွစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတို႔က မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအလိုက္ အသီးသီးရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပႀကီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အေထြေထြေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ရွင္းလင္းတက္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကေလးအလုပ္သမားစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ တိက်မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းက႑မ်ားအလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ အျခားလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားတြင္ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။