၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္

 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန(ဂ်ပန္) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “သီးျခားအိမ္သံုးေရဆိုး စြန္႕ပစ္မႈစနစ္ Johkasou နည္းပညာ” ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေျခာက္ထပ္ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အင္းသားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလွိုင္၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း၊ ေရႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈဌာန ဌာနမွဴးဦးစိုးေအာင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သီးျခား အိမ္သံုးေရဆိုးစြန္႕ပစ္မႈ Johkasou နည္းပညာကို ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးေဒသတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳလ်က္ရွိသလို မႏၲေလးမွာလည္း အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု နည္းပညာမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေပးႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္သလို အျပစ္ေျပာစရာမရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲကေန မိမိတို႔ရဲ႕ Domestic Waste Water ကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ၊ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြအေပၚ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အင္းသား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလိုွင္က အင္းေလးကန္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ အင္းေလးကန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အသက္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႕ပစ္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ လက္ရွိ ေရဆိုးစြန္႕ပစ္မႈစနစ္အေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ Johkasou စနစ္အသံုးျပဳေနမႈအေျခအေန၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ Centralized Water Supply System နွင့္ Decentralized Waste Water System ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရဆိုးစြန္႕ပစ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ Johkasou စနစ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသံုးျပဳလာျခင္းတို႔အား Kubota Johk-asou System Co;Ltd, Daiki Axis Co;Ltd. Daigo Sangyo Co;Ltd. Waminn Group of Companies Com;Ltd. A.CR Thu Kha Chan Thar Co;Ltd. တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးတို႔က လည္းေကာင္းရ်င္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေရႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈ ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။