မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း COVID-19 ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာျခင္း

၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂ဝ ရက္