မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (COVID-19) ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာျခင္း

၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္