၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအလိုက္ ေက်ာင္းေဆာက္မည့္ ေျမေနရာမ်ားအား ကြင္းဆင္းသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မတ္ ၁၄ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း၊ Third Party (Q.C)မွ ဦးဆန္းဝင္းတို႔ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 တည္ေဆာက္မည့္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထြန္းသာေက်းရြာ အ.မ.က(ေပ ၈ဝ× ေပ ၃ဝ)၊ နတ္စိမ္းေက်းရြာ အ.မ.က(ေပ ၆ဝ× ေပ ၃ဝ)၊ ေပေတာ ေက်းရြာ အ.မ.က(ေပ ၈ဝ×ေပ ၃ဝ)၊ထန္းေခ်ာင္ေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း(ေပ ၉ဝ× ေပ ၃ဝ) Steel Structure တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ ဂ်ိဳေက်းရြာ အ.ထ.က(ေပ ၄ဝ× ေပ ၃ဝ) Steel Structure ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ (ေပ ၄ဝ× ေပ ၃ဝ) Steel Structure တစ္ထပ္စာၾကည့္တိုက္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေရႊထက္မင္းကုမၸဏီက ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကြင္းဆင္းသတ္မွတ္ေပးၾကရာ တည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးထက္၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးညီညီ၊ ဦးေဇာ္မင္းဟန္၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း အသီးသီးမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိန္းသည္ နတ္စိမ္းေက်းရြာ အ.မ.က (ေပ ၆ဝ× ေပ ၃ဝ) Steel Structure တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ပႏၷက္တင္မဂၤလာကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။