၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (VDP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၾကက္မွ်ားေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကက္မွ်ားေက်းရြာသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းႏိုင္၊ ခ႐ိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းသန္႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္မာစန္းႏွင့္အဖြဲ႕တို႔သည္ ယမန္ေန႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆိုပါလမ္းကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၊ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ လုပ္အား+ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀၀၊ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ခန္႔ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ၄၁၇၅ ေပ× ၁၂ ေပ× ၆ လက္မ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာတြင္ က်န္ရွိေသာလမ္းမ်ားကိုလည္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 ဆက္လက္၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ျမစိ္းေရာင္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မုန္႕ေပါင္းေက်းရြာတြင္ ျမစိမ္းေရာင္အတိုးရ ေငြက်ပ္ ၁၂၅ သိန္းျဖင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အျမႇင့္တင္ေရစင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Main ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္း ေပ ၃၁၀၀ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တစ္အိမ္ခ်င္းစီ၏ အသံုးျပဳမည့္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ မီတာမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ရေငြ၊ သံုးေငြ စာရင္းဇယား ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။