၁။     သၾကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္မႈခင္း(၃၀)မႈ

        (၁)    မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ(၁၇)မႈ

                (က) နာက်င္                        ၂      မႈ

                ( ခ ) အျခား                         ၂      မႈ

                ( ဂ ) ႀကိဳကာ                       ၁၃    မႈ

        (၂)    ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္(၁၃)မႈ

                (က) နာက်င္/ယာဥ္နာက်င္      ၇      မႈ

                ( ခ ) အျခား                         ၂      မႈ

                ( ဂ ) ႀကိဳကာ                       ၄      မႈ

 ၂။    သၾကၤန္ႏွင့္မပတ္သက္သည့္မႈခင္း(၄၁)မႈ

        (၁)    မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ(၅)မႈ

                (က) နာက်င္                        ၁      မႈ

                ( ခ ) အျခား                         ၁      မႈ

                ( ဂ ) ႀကိဳကာ                       ၃      မႈ

        (၂)    ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္(၃၆)မႈ

                (က) နာက်င္/ယာဥ္နာက်င္      ၁၄    မႈ

                ( ခ ) အျခား                         ၁၀    မႈ

                ( ဂ ) မုဒိမ္းမႈ                        ၂      မႈ      (ဆီမီးခံု၊ ပုဂံ)

                (ဃ) လူသတ္                       ၁      မႈ      (မိုးကုတ္)

                ( င ) ႀကိဳကာ                       ၆      မႈ

                ( စ ) ေသမႈေသခင္း               ၃      မႈ      (ျမင္းျခံ၊ ကူမဲ၊ ႏြားထိုးႀကီး)

 ၃။    မႏၲေလးေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈအေျခအေန

                                                        ထိခိုက္                 ေသဆံုး

                                                က်ား          မ              က်ား          မ

                မႏၲေလးၿမိဳ႕သား            ၇၄            ၁၈            ၁              ၁

                အျခားၿမိဳ႕သား              ၁၆            ၁၁            -               -

                စုစုေပါင္း                     ၉၀            ၂၉            ၁              ၁     

၄။     ေသဆံုးသူစာရင္း-

        (က) လူသတ္မႈ                     ၁      မႈ      (မိုးကုတ္မမစ)

        ( ခ ) ေသမႈေသခင္း               ၃      မႈ      (ျမင္းျခံ၊ ကူမဲ၊ ႏြားထိုးႀကီး)

        ( ဂ ) ယာဥ္တိုက္မႈ                 ၆      မႈ      (အလယ္ရြာ၊ ထီ-၂၊ ရွမ္းမငယ္၊ စဥ့္ကူးမမစ၊ ေညာင္ဦးမမစ၊ နမစ-၂)