၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္

 ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္အႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီသည္ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျခင္ႏွိမ္နင္းေရး ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုန္းေတာ္တိုးရပ္ကြက္၊ အကြက္ (၄၁)၊ ဘုန္းေတာ္တိုး ၁ လမ္းႏွင့္ ၂ လမ္းၾကားတြင္ ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္တိုးရပ္ကြက္၊ အကြက္ (၄၁)အတြင္း လမ္းေဘး ဝဲ၊ ယာ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ လုပ္သားမ်ားက ေျမာင္းစာအမႈိက္သ႐ိုက္မ်ား ဆယ္ယူရွင္းလင္းျခင္း၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားက ေနအိမ္မ်ားရွိ ေရသိုေလွာင္သံုးစြဲသည့္ အုတ္ကန္၊ ေရစည္ေရကန္မ်ားအတြင္း ပိုးေလာက္လမ္းမ်ား မေပါက္ ပြားေစရန္ Abate ေဆးခပ္ျခင္း၊ ျခင္ေထာင္ ေဆးစိမ္နည္း လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းျပည့္သြားပါက ျခင္ေထာင္စိမ္ေဆးရည္ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတ ေဆြးေႏြးျခင္း စသည့္ ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တို႔အား လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျပသျခင္းတုိ႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကသည္။