၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္

 မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာရဲလြင္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲက မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ ၃၈ လမ္းကို ၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းအထိ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈကို သြားေရာက္ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔အား လမ္းတံတားဌာန ဒုတိယဌာနမွဴးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ လမ္းဧရိယာႏွင့္မလြတ္္ကင္းသည့္ ေရႊစင္နာရဏီ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္အုတ္တံတိုင္းထိစပ္ေနမႈကိစၥရပ္အား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ ၃၈ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းအူေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္ျပီးစီးမႈအေျခအေန၊ လမ္းဧရိယာႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္(၇၆) ဓာတ္အားခြဲရံု(မ်က္ပါးရပ္)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ထူေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ အဆိုပါလမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ရာ၌ မဂၤလာတူးေျမာင္းေဖာက္ကူးသည့္ အက်ယ္ ေပ ၇၀၊ ေရသြားအက်ယ္ ၁၀ ေပရွိ Precast အမ်ဳိးအစား ကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျပီးစီးမႈအေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား မွာၾကားသည္။