၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္

 ၁။    မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ဆိုင္၍ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ေျမဧရိယာ(၅)ဧကခန္႔တြင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုမွ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚျခင္းမရွိဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ တင္သြင္းသည့္ စြန္႔ပစ္ပလပ္စတစ္အိတ္၊ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္၊ ေဖာ့ဗူးမ်ားမွ ေကာ္ေစ့(ကုန္ၾကမ္း)၊ သတၱဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ ကုန္ၾကမ္း ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း(Recycle Product)အျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာႏွင့္ (Business Plan )ေရးဆြဲတင္ျပခဲ့ပါသည္။

၂။ ယင္းေျမဧရိယာ(၅)ဧကတြင္ (Recycle Product)လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မူလအဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း ယွဥ္ၿပိဳင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္ အတိုင္းေခၚယူမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က)  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ       -       (၂၆.၈.၂၀၁၉)ရက္၊တနလၤာေန႔                                                           

        စတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္

( ခ )  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ       -       (၉.၁၀.၂၀၁၉)ရက္၊တနလၤာေန႔                        

        ပိတ္မည့္ရက္

( ဂ )  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ       -       သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ၁၉လမ္း(၆၃×၆၄)ၾကား

        တင္သြင္းရမည့္ေနရာ             နန္းေရွ႕ေစ်းဒုတိယထပ္

(ဃ)  စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ       -       ၅၀၀၀၀/-                                           

        ေရာင္းေစ်းႏႈန္း

 ၃။    အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးဌာန (နန္းေရွ႕ေစ်း ဒုထိယထပ္) ၊ ဖုန္း- ၀၂-၄၀၇၂၀၀၃ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။