၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းသင္တန္းကို မႏၲေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)ရွိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ ေမလ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ က ဖြင့္လွစ္သည္။

 သင္တန္းတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ LIFT Fund အဖြဲ႔မွ အႀကံေပးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “ဒီႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းပါ။ ဝန္ထမ္းေတြက တစ္ဆင့္ ရပ္ရြာမွာ ျပန္သင္တန္းေပးမယ္။ သင္တန္းသား မႏၲေလးက ၃၀၊ ကခ်င္က ၂၀ ပါတယ္။ ငါးရက္သင္တန္းပါ။ စီမံကိန္းေအာင္ျမင့္ဖို႔ ရြာေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္စည္းလံုးမႈ အဓိကက်တာကို ဝန္ထမ္းေတြက ပိုလုပ္ေဆာင္ရမွာ၊ အခြင့္အလမ္း သာေပါင္းစည္းႏိုင္မယ့္ ရြာေတြကို ဦးစားေပးေရြးပါတယ္”ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္က ေျပာသည္။

 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်းရြာ၏ ပကတိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလုိက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေစရန္ ေက်းရြာမ်ား၏ ဦးစားေပးစီမံခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏွစ္စဥ္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဦးစီးဌာနအသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အား ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး LIFT Fund အဖြဲ႔ ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။

 စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးစီအား စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းသင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားမွ သင္တန္းသား (၂)ဦးအား သင္တန္းျပန္လည္ပို႔ခ်သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ား၏ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကိုလည္း ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေက်းရြာ ၃၀ တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေက်းရြာ ၉၇ ရြာတြင္လည္းေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၉၇ ရြာတြင္ ဦးစီးဌာနရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၉၇၀ ႏွင့္ ေက်းရြာထည့္ဝင္ေငြက်ပ္ ၅၅၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ၁၁၅ ခုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ (၆)လဘတ္ဂ်က္ (မီနီဘတ္ဂ်က္)တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပင္ဦးလြင္၊ သပိတ္က်င္း၊ ျမစ္သား၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ CDD ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွအပ က်န္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ (၁၀)ရြာႏႈန္းျဖင့္ ေက်းရြာ (၁၄၀)အား စီမံခ်က္ တိုးခ်ဲ႕ေရးဆြဲသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁၄)ၿမိဳ႕နယ္မွာ အမရပူရ၊ မိုးကုတ္၊ မတၱရာ၊ စဥ့္ကူး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ စဥ့္ကိုင္၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ မိတၳီလာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ သာစည္၊ မလႈိင္၊ ျမင္းၿခံ၊ ေတာင္သာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။