၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္

 ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူလူထုႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၆ မြန္းလြဲပိုင္းက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယူနန္ဘံုေက်ာင္း ၌ က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္း ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အသီးသီးရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ လူထုကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားမွ ျပည္သူလူထုတင္ျပမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ ရပ္ကြက္အလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကိုတင္ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကား ျခင္းမ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားကို အရွိန္အဟုန္တိုးျမွင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိ၍ တင္ျပျခင္း၊ ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။