၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္

 အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ILO-VZ တို႔ပူးေပါင္း၍ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္ လုပ္ငန္းေျဖေလ်ာ့မႈစမ္းသပ္စီမံကိ္န္း စတင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ေမလ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းေထာင့္၊ ရတနာပံုစူပါစင္တာ ေလးလႊာရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MRCCI အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕မွ Ms. Mariana Infante Villarroel ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ Universal Declaration of Human Right(UDHR) ၁၉၄၈ခုႏွစ္ႏွင့္ The International Covenant on Economic, Social and Culture Right(ICESCR) ၁၉၆၆ခုႏွစ္တို႔၌ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီး ၎အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၌ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားပူးေပါင္း၍ ေဘးကင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ ယင္း၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးျခင္းတို႔ကို ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရး လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံမႈေကာင္းမြန္ေစေရး၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔ကို မိမိတို႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး အဖြဲ႔အေနႏွင့္လည္း ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ILO ၏ နည္းပညာအကူအညီရယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ စမ္းသပ္စီမံကိ္န္း  စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာေပးႏိုင္ပါက လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္းကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုယံုၾကည္အားကိုးလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာၾကားသည္။

 လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္လုပ္ငန္းေျဖေလွ်ာ့မႈ စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈႏွင့္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ခဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အလုပ္သမားႏွင့္ ၎အေပၚမွီခိုေနသည့္ မိသားစုဝင္တို႔အား ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဒုကၡမ်ားခံစားရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ အလုပ္သမားအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားေတြ႕ၾကံဳရလာပါက လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္သို႔ ထည့္ဝင္ေၾကးေပးသြင္းထားရံုျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခြင့္၊ ယာယီမသန္စြမ္းမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္းမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ အလုပ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔အား ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွင့္အညီ ခံစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး ကေျပာသည္။

 လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသည္ လူသားမ်ား၏အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္သမား ၂.၇၈သန္း ေသဆံုးၾကရေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္မွ ၂.၄သန္းခန္႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ILO ၏ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေနာက္ဆံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရ သိရသည္။

 အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံလုပ္ငန္းေျဖေလ်ာ့မႈ စမ္းသပ္စီမံကိ္န္း စတင္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ Senior Technical Officer Ms. Mariana Infante Villarroel က Ell Piolt Projectဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းႏုက Ell Piolt Project ေျဖေလ်ာ့မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ပေရာဂ်က္ျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။