၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္

 သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနကျပဳလုပ္သည့္ သစ္ေတာနည္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ၇၈ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင့္ ၃၈ လမ္းၾကား၊ Hotel Mandalay ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိ္မ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ NGO အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တ့ဲအတြက္ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိ္ုင္တာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေနာင္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း အက်ိဳးခံစားႏိုင္ရန္ အေမြေကာင္းမ်ားထားခဲ့ေပးႏိုင္ရန္ သစ္ေတာမ်ားကို စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားဖို႔အတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

 လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးသက္ေရာက္မႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡျပသာနာေတြျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈေတြ တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လူမႈစီးပြားဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွ သစ္ေတာသယံဇာတအေပၚ မွီခိုနားထားမႈ ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် တရားဝင္ သစ္အလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲမႈေတြေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ သစ္ေတာ အတန္းအစားေတြ က်ဆင္းျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ ေခတ္စနစ္နဲ႕ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့၊ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

 သစ္ေတာမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္း ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 “အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ သစ္ေတာဥပေဒမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ ေတြအတြက္ ထက္ရွားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒါေတြက ဝန္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေဒသခံေတြက ၎တို႔ရဲ႕ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သဘာဝသစ္ေတာေတြ၊ ဒီေရေတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္းပင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ကၽြန္းပင္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သီးျခား အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြကိုု ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေဒသခံျ့ပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက သစ္ေတာ စိုက္ခင္း စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လက္ရွိသစ္ေတာေျမနဲ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးခ်ေနမႈ အေနအထားနဲ႔ ဥပေဒပါပုဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ဥပေဒနဲ႕ နည္းဥပေဒ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးမွာလည္း ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ ျပစ္မႈနဲ႔ျပစ္ဒဏ္ေတြ တိုးႁမွင့္ထားတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

 သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အားေကာင္းေသာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးျမင့္ရရွိလာေစရန္၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္ သစ္ေတာနည္းဥပေဒမ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး လံုျခံဳအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ား ပံ့ပိုးေပး၍ လြတ္လပ္စြာအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္၊ အက်ိဳးသက္ဆိုုင္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္သြားရန္တို႔္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သစ္ေတာျပဳစုထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေရးအေထာက္အကူျပဳရန္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။