၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အသင္းမ်ားအား အလံေပးအပ္ပြဲႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကတိသစၥာခံယူပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက မဂၤလာမႏၲေလး ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒ ေဒၚေမယဥ္ထြန္းက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြဲ႔စည္းေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာယုယုေမက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အသင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ (ဗဟို)အသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အသင္းမ်ားအား အသင္းအလံ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အတည္ျပဳ တာဝန္ေပးအပ္လႊာ၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုစာအုပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားကို ေပးအပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အသင္းဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက လက္ခံရယူၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကတိသစၥာခံယူခဲ့ၾကကာ အသင္း(ဗဟို)အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမသီတာက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး(ဗဟို)တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျပံဳးမြန္အိက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။