၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(မႏၲေလးရံုး)၏(၉)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခက္ေမာင္ေဌး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းရံုးခ်ဳပ္(ရန္ကုန္) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာကိုကိုဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေအာင္ထက္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အနာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဆိုးရြာစြာရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမႈကို ခံစားေနရသူမ်ားမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ အတားအဆီးမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး အဲဒီအက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွာ အထီးက်န္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ ခံစားေနၾက ရေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ အတားအဆီးကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာၿပီး လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ မည္သည့္အေဆာက္ အအံုႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အပန္းေျဖေနရာတိုင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အတားအဆီးကင္းေရးက အေရးတႀကီးထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို မွာၾကားလိုေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားတြင္ေျပာၾကားသည္။

 မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(UN Convention On The Right of Persons with Disabilities)ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျမႁမွဳပ္မိုင္းမ်ားရွင္းလင္းေရး၊ ပိုလီယိုကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေစျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အာဟာရျပည့္စံုေစျခင္း တို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ပညာေရးစနစ္ထူေထာင္ျခင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အထူးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ေဆးကုသခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ တရားမွ်တမႈရရွိခြင့္၊ အမွီအခိုကင္းစြာေနႏိုင္ေရးႏွင့္ လူမႈဘဝတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ရွိေသာ ထံုးထမ္းဓေလ့မ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ တိုးတက္မွန္ကန္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုး စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္သြားၾကၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘဝကို ႁမွင့္တင္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းရံုးခ်ဳပ္(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဦးက နႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရံုးခြဲရန္ပံုေငြအတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း အပါအဝင္ အလွဴရွင္မ်ားက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ မသန္စြမ္းသံုး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔မွ ေတးသီးခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည္။

 ကမာၻ႔ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ လူသားမ်ားမွာ မသန္စြမ္းႏွင့္ ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ လူဦးေရ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။