၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က သံလ်က္ေမွာ္အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ တက္ေရာက္အားေပးၿပီး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးကာ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးက ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မုဒိမ္းမႈကင္းစင္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပညာေပးေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ပုဒ္ကို အေျခခံေရးစပ္ထားေသာ သီခ်င္းမ်ားေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကင္းစင္ေရး ပညာေပးသ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္မ်ား တင္ဆက္ၾကသည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။