၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းသင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ၫွွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ၆၇ လမ္း၊ ၃၂ လမ္းႏွင့္ ၃၃ လမ္းၾကား Sakura Princess Hotel ၌က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းသင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းသင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဌာနအလိုက္၊က႑အလိုက္ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။