၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္

 ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး (MSEC)မွႀကီးမွဴး၍ စေတာ့ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း ၃၀ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းေထာင့္ ဘူတာႀကီးအေပၚထပ္ရွိ Hotel Marvel Grand Amarapura ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူ တက္ေရာက္၍ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ခိုင္မာေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရးမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ Mr. Takashi Yamaguchi  က စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ Mr. Tomohiro Ko-bayashi စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚရည္မြန္ေန၀င္းက အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သည့္ စေတာ့ရွယ္ယာရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

 ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး (MSEC)ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ ဒိုင္ဝါကုမၸဏီအုပ္စုတို႔က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ စေတာ့ရွယ္ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။