၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္

 ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာဆီယံ- တ႐ုတ္ ဗဟိုဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ Tourism Seminar on China-Ready ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၆ လမ္းႏွင့္ ၂၆ လမ္းေထာင့္ Hilton Hotel တြင္ က်င္းပသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးျမတ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼႏိုင္ငံေကာင္ စစ္ဝန္ခ်ဳပ္၊ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ဗဟိုဌာနမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၲေလးေဒသရွိ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိ္တ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ Mr. Wang Zongying၊ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ဗဟိုဌာနမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.chen Dehai၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူတို႔က Tourism Seminar on China-Ready ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြင့္စကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကားသည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႁမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသတစ္ခု အေနအထားကို ႁမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ခရီးသြားေတြ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ခရီးသြားကုမၸဏီ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားကို တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေလ့အထကို သိရွိေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အာဆီယံ-တ႐ုတ္ဗဟိုဌာန(ACC)ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Tourism Seminar on “China-Ready” ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Guilin ႏွင့္ Beijing တကၠသိုလ္တို႔ကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး Travel Market Segmentation, Quality Service Disciplines, New Media Marketing and Emergency Management and Response ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈတို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဓိက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ တ႐ုတ္ခရီးသြားေစ်းကြက္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အျမင္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။