၂၀၁၆ခုနွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္

 ၂၀၁၆ခုနွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္ ညေန၆နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးဥပေဒခ်ဳပ္မွ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအားျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ ဥပေဒရံုးတြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ဥပေဒအရာရွိနွင့္ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဥပေဒရံုးမ်ားမွ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

 ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲ၌ တိုင္းေဒသၾကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဝင္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူကိုအက်ဳိးျပဳေသာ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳေသာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအားလံုးလာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူကင္းရွင္းရန္နွင့္ သန္႔ရွင္းတဲ့ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ သန္႕ရွင္းတဲ့ဥပေဒရံုးမ်ား ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရာရွိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဥပေဒနွင့္အညီျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒအၾကံေပးရာတြင္လည္း ေပါ့ေပါ့လြယ္လြယ္ ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္မေရးၾကရန္နွင့္ တကယ္ညိွစြန္းေသာပုဒ္မျဖင့္သာအၾကံျပဳရန္၊ ျပည္သူ႔အေပၚကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားရွိရန္နွင့္ ျပည္သူကိုသနားညွာတာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္၊ ဘာလုပ္လုပ္ျပည္သူသိရန္နွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္အဂတိ ကင္းကင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျပည္သူေတြသနားညွာတာရန္၊ အမႈမ်ားတြင္ အယူခံ၊ ျပင္ဆင္တက္ ေရာက္ၾကရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္နွင့္ မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နွင့္အညီျဖစ္ရန္ မွာၾကားကာ အားလံုးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္တိုင္တိုင္ပင္ပင္ေနၾကရန္ စသည္ျဖင့္မွာၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ဥပေဒအရာရွိနွင့္ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိဥပေဒအရာရွိမ်ားမွလည္း ရံုးလုပ္ငန္းနွင့္ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ား၊ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ၊ အခက္အခဲမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသၾကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးခဲ့ျပီးည(၇)ခြဲ အခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားျပီးဆံုးခဲ့သည္။