၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

 ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDPႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးတို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ေလ့က်င့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးျမိဳ႕ လမ္း၃၀ ၊ ၆၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း၇၀ ၾကားရွိမႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးအစည္းအေဝးခမ္းမတြင္က်င္းပသည္။

 အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းေဒသၾကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးဒယ္နီရယ္ၾကည္၊ ဒုတိယတိုင္းေဒသၾကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးေအာင္ပိုင္၊UNDP ႏွင့္ Ms.Natalie MAtranga ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိခရိုင္ႏွင့္ ဥပေဒရံုးမ်ားမွ ဥပေဒအရာရွိ ၂၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းေဒသၾကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးဒယ္နီရယ္ၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDPႏွင့္ Ms.Natalie MAtranga တို႔က သင္းတန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားျပီး မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ေလ့က်င့္ ေဆြးေႏြးပြဲအားဇြန္ ၁၇ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္ၾကာပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။