၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္နယ္တရားေရး ဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ ခရိုင္တရားသူၾကီးမ်ား၏ (၁၄)ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးတရား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

  အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတ္ာ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦးစိုးသိန္းက တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူၾကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္တရားရံုးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားမွ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းမွာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္က အမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္ျမန္ႏွင့္ မွန္ကန္မွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ရန္၊ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ မူခင္းမ်ားက်ဆင္းေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာျပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တာဝန္သိသိေစတနာမွန္မွန္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ငါးႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားရေသာ တရာစီရင္ေရး စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားသည္။

 အဆိုပါ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူၾကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးတရားေရးဦးစီးမွဴးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္တရားရံုးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားမွ တရားသူၾကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။