၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္

 တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေမ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အဆိုပါ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ ခိုင္မာေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အဂတိတရားကင္းစင္စြာျဖင့္ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စစ္ေဆးစီရင္ဆံုးျဖတ္သြားၾကရန္ႏွင့္ တရား စီရင္ေရးဆုိင္ရာ (၅)ႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ရွင္းလင္းမွာၾကား ေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ခ်ဳိႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တရားေရးအရာရွိမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၁၉၁)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။