၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္

  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာအေျခခံအခ်က္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သာေရးနာေရးအသင္း၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာနက တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးနွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွ ရရွိလာေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အက်ိဳးကို ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းညိဳကို ဝန္ႀကီးဌာနအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒကို ရွင္းလင္းၿပီး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚၿငိမ္းႏုေဝက တိုင္းရင္းသားေရးရာအေျခခံစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းသည္။

 ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမႈအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက တိုင္းရင္းသားေရးရာအေျခခံအခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္။