User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

၀န္ႀကီး
 
မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီး
 
လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းျမစ္၀န္ႀကီးဌာန

 

 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းျမစ္၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္႐ွိ သတင္းမ်ား