၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္

မႏၲေလးၿမိဳ႕အဆင့္ျမင့္ေစ်းခ်ိဳေတာ္ႏွင့္တိုက္တန္းႀကီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ညေန ၂ နာရီက  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ကို တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ကိုက   ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္မွ တတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံး ကုစားသြားမည္ဟူေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ပါအတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ယခုအစည္း အေဝးအားက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေစ်းမ်ားဖြင့္ႏိုင္ရန္ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ေစ်းဖြင့္ႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဝယ္သူအက်ိဳး၊ ေရာင္းသူအက်ိဳး၊ ထုတ္လုပ္သူအက်ိဳး၊ ကာယဉာဏဝန္ထမ္းမ်ား၏အက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။

          ၎ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားက လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးခဲ့သည္။

          အဆိုပါ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ႀကီးအား ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္လ်ာထားၿပီး မန္းျမန္မာပလာဇာႏွင့္ ရတနာပုံေစ်းတို႔ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။