၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔

ခရီးသည္တင္အေဝးေျပးယာဥ္မ်ားႏွင့္ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ကို   တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဉီးေမာင္ကိုႏွင့္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ဦးသိန္းေ႒း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း(ၿမိဳ႕တြင္း/အေဝးေျပး)ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္စခန္းတို႔မွတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ကိုက ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္(၅) ရပ္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္(၉)ရပ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္မွ တတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုဗစ္-၁၉ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ထိခိုက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံးကုစားသြားမည္ျဖစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္စခန္းတို႔အား ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွာပါဝင္ေၾကာင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ကုန္တင္ကားလိုင္းမ်ား အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္ေျပးဆြဲႏိုင္ေရးအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္လည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ဉပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေျဖေလ်ာ့ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဟန္ခ်က္ ညီစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာယာဥ္လိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကယာဥ္လိုင္းမ်ားေျပးဆြဲရန္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လိုအပ္သည္မ်ားေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ အေဝးေျပးခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ကုန္တင္ကားလိုင္းမ်ားအား ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္အညီခြင့္ျပဳ ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္ ေျပးဆြဲႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။