၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ ၊ မတ္ ၂၂ ရက္ေန႔

အစားအစာေဘးကင္းစိတ္ခ်ေရးစီမံကိန္း(Food Safety Project) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို မတ္ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ကိုက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း Food Safety Project အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Project ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ဓာတုအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကို ေရာင္းခ်မည့္ေဈးကြက္ တစ္ခုေပၚထြက္လာေစရန္၊ အနာဂတ္တြင္ GAP GMP GHPတို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာေဈးကြက္တစ္ခုေပၚထြန္းလာေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဓာတုအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား Food Safety Model Farms ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ပဏာမေျခလွမ္းအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ားျဖစ္၍  ရည္႐ြယ္ခ်က္အလြန္ေကာင္းမြန္ပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ သုံးစြဲေငြႏွင့္ျပန္လည္ရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈမွာ အခ်ိဳးက်မႈ ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ သုံးစြဲရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာလည္း ျပည္သူမ်ား၏ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူကိုအမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္မျဖစ္ သုံးသပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို သုံးစြဲသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျပဳမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုေဆာင္႐ြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပထမဆုံးေဆာင္႐ြက္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထား ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္က်န္းမာေရးအရ စားသုံးသည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္သားငါးမ်ားမွာ က်န္းမာေရးအရ ဓာတုေဗဒ ဓာတ္ႂကြင္းႏွင့္မႈိအဆိပ္အေတာက္မ်ားပါဝင္မႈနည္းပါးမွ ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ GAP စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ရာတြင္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းကာလႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ ဓာတ္ခြဲခန္းလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ိဳးျဖစ္၍ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔က်ယ္ျပန္႔စြာခ်ျပႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုေၾကာင္း မွာ ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးၾကင္ေမာင္မွ Food Safety Project ေပၚေပါက္လာပုံ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ရွင္းျပၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမႉး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးဦးစီးဌာနမွဴးတို႔က မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္(၁)ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္(၃) ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ အဖြဲ႕ဝင္ (၄)ဦးသိန္းေ႒းတို႔မွ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာမ်ား၊ စာရင္းစစ္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းကိစၥရပ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ Food Safety Project ၿပီးစီးသြားပါက ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မည့္အသီးအႏွံဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားအား မႏၲေလးတြင္အလြယ္တကူဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး၍  ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။