၀န္ႀကီး - ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

 

 

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း