၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂၈/၂၀၂၀)ကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္        တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္တင္မိုးက ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂၇/၂၀၂၀)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို ဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

 အဆိုပါ အစည္းအေဝးကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး အတြင္းေရးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။