၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္

ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက အလွဴေငြႏွင့္က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက အလွဴရွင္ ဦးေအာင္စိန္+ေဒၚျမတ္ဆုရည္ထြန္း(မိသားစု)တို႔က PPE ဝတ္စုံ ၄၀၀ ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းသျဖင့္ ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က လက္ခံကာ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 အလားတူ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းကလည္း Royal Golden Hill Co.,Ltd. မွ အလွဴရွင္က Vitamin C Water ၂၄၀၀ ဘူးကို လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲသည္။