၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔

 မႏၲေလးတြင္ ကုိဗစ္-၁၉ ေရာဂါပုိးကူးစက္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ကုတင္ ၁ဝဝ ဆံ့ သင္ၾကားေရး တုိင္းရင္းေဆး႐ုံ (မႏၲေလး)ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ မၾကာမီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ ေဆး႐ုံျပင္ဆင္မႈအေျခအေနမ်ားအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးႏွင့္အစုိးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကရာ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေအာင္ျမင္သူကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးလူနာေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားလူနာေဆာင္၊ မိသားစု လူနာေဆာင္၊ သီးသန္႔ လူနာေဆာင္၊အေရးေပၚကုသေဆာင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ သန္႔စင္ခန္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း သီးသန္႔ေဆာင္အေျခအေနမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း၊ တစ္ကုိယ္ရည္သုံးပစၥည္းမ်ားထားရွိရန္ေနရာ၊ အမိႈက္ပုံးႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထားရွိရန္ ေနရာ၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

 ၄င္းေဆး႐ုံျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္သူကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ ေဆာင္ရြက္လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိဗစ္-၁၉ ေရာဂါပုိးေတြ႕လူနာ ၁ဝဝ အား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ျပဳျပင္မႈမ်ားအျပင္ တစ္ကုိယ္ရည္သုံးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူနာ၊ တာဝန္က်၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးအတြက္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္အစီအစဥ္ကိုလည္း တာဝန္ယူလွဴဒါန္းမည္ျဖစ္သည္။

 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဆး႐ုံျပင္ဆင္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ လိုက္လံၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရး အေထာက္အကူ ျပဳပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည့္ အေျခအေနႏွင့္ လူနာထားရွိရန္လုိအပ္လာပါက အသုံးျပဳမည့္အေျခအေန၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအမံမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိမွာၾကားခဲ့သည္။

 ေအာင္ျမင္သူကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုသည္ COVID-19 စတင္ခ်ိန္ကစၿပီး မႏၲေလးျမဳိ႕ ကန္ေတာ္နဒီေဆးရုံ၊ နဒီျမန္မာ Quarantine စင္တာ၊ ေဝဘာဂီ ေဆး႐ံု(ရန္ကုန္)တုိ႔အတြက္လည္း လုိအပ္သည္တုိ႔ကုိ တာဝန္ယူလုပ္ကုိင္လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကုိဗစ္-၁၉ ပုိးကူးစက္ခံရသည့္ လူနာမ်ားကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံ၊ ကုတင္ ၃ဝဝ ဆံ့သင္ၾကားေရး ေဆး႐ုံတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လုိအပ္လာပါက အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ကုတင္ ၁ဝဝ ဆံ့ သင္ၾကားေရး တုိင္းရင္းေဆး႐ုံ(မႏၱေလး) ကုိလည္း ျပင္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ကာ လုိအပ္လာပါက ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕သြားႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။