၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္

 ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

 ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းဝင္းတို႔သည္ ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲေက်ာ္စြာတို႔က တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ႀကီးတံခြန္ရပ္ကြက္၊သီရိေဟမာအေနာက္ဘက္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေရွ႕အေနာက္ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ ေျမာင္းကူးကြန္ကရစ္တံတား၊ ကြန္ကရစ္လမ္းသြယ္၊ ေရေျမာင္းမ်ားစသည့္ေဒသ  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားျပည့္မီေရး၊ စာရင္းဇယားမ်ား စနစ္တက်ျပဳစုထားရွိေရးတို႔ကို မွၾကားခဲ့သည္။