၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္

 မႏၲေလး၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက (၂၀၁၉-၂ဝ၂ဝ)ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းအစည္း အေ၀းကို က်င္းပရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး Third Party(Q.C)အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္၊ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္ေဆာင္ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကုမၸဏီ ၂၁ ခုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ယခုႏွစ္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုမွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုးစတင္ၾကရန္၊ ယမန္ႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ယခုႏွစ္လုပ္ငန္းမ်ားအား  ဘ႑ာေရးႏွစ္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မျဖစ္မေန အၿပီးတည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍  Third Party (Q.C) မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဆာင္တို႔က လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမွာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို အသီးသီးတင္ျပၾကရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက “ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္အေဆာက္အအံုကဲ့သို႔ သေဘာထားက ေစတနာအျပည့္အ၀ထား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ၊ ထိုက္သင့္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ လည္းယူၾကပါ၊ လုပ္ငန္းကိုလည္းအရည္အေသြးေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ၊ အခက္အခဲရွိပါကတင္ျပၾကပါ၊ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရႉစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ခဲ့သည္။