­­­

 

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ လမ္းနံပါတ္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆိုပါ လမ္းနံပါတ္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ရာ၌ လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္အသစ္တြင္ လမ္းနံပါတ္ႏွင့္အတူ မူလလမ္းနာမည္ႏွင့္ Zip Code နံပါတ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားမည္ျဖစ္၍ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီလွဴဒါန္းလ်က္ရွိၿပီး ၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသာယာလွပေရးအတြက္ လမ္းနံပါတ္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဧရိယာအတြင္းမွာရွိသည့္ လမ္း၊ အိမ္နံပါတ္ႏွင့္ Zip Code မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ျပစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးထဲမွ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ျပီး ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးနီးပါး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးကာ  ဆိုင္းဘုတ္အသစ္ တပ္ဆင္ျခင္းကို မၾကာမီ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ ဝိုင္း၀န္းကူညီရင္ ေျခာက္လအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။

 လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအရြယ္တူ တိုင္တစ္တိုင္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တိုင္၊ လမ္းၫႊန္၊ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ footing အပါအ၀င္ ေျမက်င္းတူးခႏွင့္တိုင္စိုက္ အၿပီးအစီး ေငြက်ပ္ေျခာက္ေသာင္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာသူမ်ားကို ေၾကာ္ျငာခ ႏွစ္ႏွစ္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 အလႉရွင္မ်ား လႉဒါန္းရာတြင္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ အလႉရွင္လိပ္စာ တပ္ဆင္မည့္ေနရာတို႔ကို တင္ျပေလွ်ာက္ထား၍ အလႉရွင္မ်ားလိုအပ္သည့္ေနရာ မထပ္ေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနရာသတ္မွတ္မႈမရွိေသာ အလႉရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။