၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္

 မႏၲေလးတိ္ုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစားအစာေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံကိန္းကို စားသံုးသူမ်ားအတြက္ဓာတုအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းတစ္ေစ်းေပၚေပါက္လာေစရန္၊ အနာဂတ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ GAP ညီၫြတ္ေသာေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဓာတုအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေသာ Food Safety Model Farms ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ပဏာမေျခလွမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 Food Safety Project ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းအား ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ အဖြဲ႔ဝင္ ခုႏွစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မႏၲေလးတိ္ုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူကာ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း ၁၂၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Model Farm လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သီးႏွံ(၁ဝ)မ်ိဳး၊ ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း ၂၃၆ ဧကအား ကနဦးေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားၿပီး ဆီထြက္သီးႏွံေျမပဲတြင္ ဓာတ္ႂကြင္းႏွင့္ မႈိအဆိပ္ ကင္းစင္ေရးစမ္းသပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေညာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမပဲစိုက္ဧက(၂၆ဝ၆၅)ဧကျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားသည္။

 Food Safety ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အျဖစ္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကန္စြန္း၊ ပဲေတာင့္ရွည္၊ ဘိုစားပဲ ေဂၚဖီထုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ္ ၂၁၅ ဧကႏွင့္ ေျမပဲ ၁၅၁၁၂ ဧကအား စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးထားရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈၾကသည္။