၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္

 ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံတို႔ကႀကီးမွဴး၍ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ႓ာေျမသိပၸံဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္ (The Third Myanmar National Conference On Earth Science, MNCES-2019) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ရတနာပံုတကၠသိုလ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ၎ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔၏ အေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အရည္ေသြးျမင့္ ပညာေရးကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစကာ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အားလံုးအတြက္ သာယာလွပသည့္အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေဒသႏွင့္ လူမႈစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အသံုးခ်သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘူမိသိပၸံအသင္း ဥကၠ႒ ဦးႀကိဳင္စိန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြန္ဖရင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ႓ာေျမသိပၸံဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္က်င္းပေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ကြန္ဖရင့္က်င္းပရျခင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံကမ႓ာေျမသိပၸံဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္ ပထမအႀကိမ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ မံုရြာတကၠသိုလ္၌လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဟသၤတတကၠသိုလ္၌လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံု တကၠသိုလ္၌ တတိယအႀကိမ္ကို က်င္းပသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘူမိေဗဒႏွင့္ ကမ႓ာေျမသိပၸံဆိုင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဘူမိေဗဒဌာနမ်ားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္သည့္ဌာနမ်ား တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ အဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အေလ့အက်င့္မ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

 ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ႓ာေျမသိပၸံဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္တြင္ တကၠသိုလ္ ၃၀ ခုႏွင့္ ဌာန ၃ ခုတို႔မွ သုေတသနစာတမ္း ၁၇၁ ေစာင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္၊ ၈ ရက္၊ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္ဖြင့္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစားဘူမိေဗဒပညာရွင္ဆရာႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဌာနအသီးသီးမွ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမႉးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ သုေတသနစာတမ္းရွင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။