၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ဝင္၊ ထြက္ဂိတ္မ်ား၌ ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို မတ္လ ၃၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ဦးေဆာင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ၍ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ဝင္၊ ထြက္ဂိတ္ရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။