၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္

 ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေစတနာအလွဴရွင္ရဟန္းရွင္ လူျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ အသီးသီးတို႔က အလွဴေငြမ်ား၊ က်န္းမာေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္၊ဆီ၊ဆားအစရွိသည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

 ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေစတနာအလွဴရွင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းမွ Face Shield (၃ဝဝ)ခု၊ ေရသန္႔ကဒ္(၂ဝဝ)ကဒ္တို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လွဴဒါန္းၿပီး သံဃာ့ေဆး႐ုံးတြင္လည္း ေလးရက္တာ ေကၽြးေမြးျခင္း လွဴဒါန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္က လွဴဒါန္းမွဳမ်ားအတြက္ ဝန္ႀကီးက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလြႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။