၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္

 COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအသင္း အဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၃ လမ္းႏွင့္ ၁၂ လမ္းေထာင့္ရွိ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ တက္ႂကြစာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန႐ုံးတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လက္မွတ္ပါဝင္သည့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ မ်ားကို အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေမတၱာ၊ စာဂ၊ ဝိရိယကို အေျခခံၿပီးပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ရာ ေအာင္ေျမသာစံျမဳိ႕နယ္အေနျဖင့္ ပရဟိတအသင္း အဖြဲ႕ ၄၆ သင္းတို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၁၆၆ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။