၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ငံေက်ာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေသာင္းတင္တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမိုးဦး၊ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းသိုက္၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ရီ(AE)၊ Third Party(Q.C) မွ ဦးထက္ေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္အတူ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္လင္ေက်းရြာရွိ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္း(၄၂ ေပ× ေပ ၅၀ ၆ လက္မ)၊ RC တစ္ထပ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ (၃၆ ေပ× ၃၂ ေပ)၊ (၃၇ ေပ ၆ လက္မ× ၃၈ ေပ) RC တစ္ထပ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ  အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးရာ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ လင္းျမန္မာေညာင္ဦး ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈအေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ပန္လင္ေက်းရြာ အ.ထ.က(ခြဲ)တြင္ (ေပ ၇၀× ေပ ၃၀)R.C.C(၂)ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ EYTO ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးတို႔က ေက်ာင္းေဆာင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈအေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ရြာသာယာေက်းရြာတြင္ လင္းျမန္မာေညာင္ဦးကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေသာ ေက်းလက္ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းေက်းရြာ၊ အ.ထ.ကတြင္(ေပ ၁၃ဝ×ေပ ၃ဝ) R.C.C(၂)ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တည္ေဆာက္ေနေသာ Silver Wall ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚသဲအိစံပယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သတ္မွတ္ ထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္မွာၾကားခဲ့သည္။