၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ား Inclusive Self-Help Group (ISHG)တို႔ အားေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဩဂုတ္ ၂၅ရက္ေန႔က  ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တို႔ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာ စကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးဦးေဇာ္မင္းက ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားကို ဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပး အပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ၾကသည္။

လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်န္ရွိေနေသာ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္မွ အဖြဲ႕ ၃၃ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အဖြဲ႕ ၃၃ဖြဲ႕တို႔အား  တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ က်ပ္ဆယ္သိန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္းေျခာက္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သက္ႀကီးသူမ်ား ၊ လူငယ္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသန္ စြမ္းသူမ်ားပါဝင္ေသာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္း၍ အသက္ႀကီးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ၊ စားဝတ္ေန ေရး၊ အာဟာရေထာက္ပံ့ေရးတို႔ကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈအားမာန္ အဖြဲ႕၁၁ဖြဲ႕အား တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ က်ပ္ဆယ္သိန္းျဖင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ့တစ္ဆယ္ကိုလည္းေကာင္း ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈအားမာန္ အဖြဲ႕ ၁၂ဖြဲ႕၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ရွိလူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕၊  ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိလူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ ၇ဖြဲ႕တို႔အား တစ္ဖြဲ႕ လၽွင္က်ပ္ဆယ္သိန္းျဖင့္ က်ပ္သိန္းသုံးရာ့ ငါးဆယ္ကိုလည္းေကာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ထိ အပူပိုင္းဇုန္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၏ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းသက္သာေရးတို႔အတြက္ ေက်း႐ြာအေျချပဳ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း၊ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေက်း႐ြာလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ေက်း႐ြာတြင္ ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊  အသက္ ၈၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားအား လစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အာဟာရေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ျပင္းထန္မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လစဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား  အာဟာရပံ့ပိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကၿပီး ေက်း႐ြာမ်ားရွိ အသက္၆ဝႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးဦးေဆာင္၍ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ ၁၁၂ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ရာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၁ ဖြဲ႕၊ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂ ဖြဲ႕၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉ ဖြဲ႕၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဖြဲ႕ ၄၀၊ ႏြားထိုး ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဖြဲ႕ ၄၀ တို႔ျဖစ္သည္။

လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္ကို နံနက္ပိုင္းက ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အင္ၾကင္းကမၻာခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲပိုင္းက ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊျပည္စိုးသာသနာ႔ ဗိမာန္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။