၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ နံနက္၈နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (ကုိယ္စား) တုိင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ဇံ အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးခရိုင္အတြင္းရွိ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ အသက္ ၉၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ အသက္ႀကီးအဘုိး၊ အဘြားမ်ားအား မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း နာယကေဒၚျမတ္ေငြ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားက အလွဴေငြႏွင့္ကန္ေတာ့ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသုိ႔မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အဘုိး၊ အဘြားမ်ားအား အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ကန္ေတာ့ေငြမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးေအာင္ဇံက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အလွဴေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

 ၂၀၁၅ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ "ဘုိး၊ဘြားအားလံုးပါဝင္ဖုိ႔၊ ေရရွည္တည္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းစုိ႔" ႏွင့္အညီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ႀကီးသူခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျပဳေစရန္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဦးစီးေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကုိ လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။