၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

 မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ ဟန္းဆက္ႏွင့္ ေငြရေျပစာမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္အမွတ္ တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MRCCI ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ဟန္းဆက္ႏွင့္ ေငြရေျပစာမ်ားေပၚတြင္ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက က်သင့္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္အေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ေငြရေျပစာေပၚတြင္ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ရမည့္အေၾကာင္း၊ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ထုတ္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကပ္ႏွိပ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အေၾကာင္း၊ အခြန္ေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ အခြန္ခုႏွိမ္ေပးသြင္းျခင္းအေၾကာင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ MRCCI ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးခိုင္တို႔က အခြန္တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ သိလိုသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။