၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔

 ဟိုတယ္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲႏွင့္ သင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲကို မႏၲေလး၊ ၃၂ လမ္းႏွင့္ ၃၃ လမ္းၾကားရွိ ဆာကူရာဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ၿပီး ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရာတြင္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္ရွစ္လံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 ယင္းေနာက္ Swisscontact မွ မန္ေနဂ်ာ မထက္ထက္ဦးက သင္တန္းဆင္း အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သင္တန္းဆင္း မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ က်င္းပေပးေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အသက္ေမြးအတတ္ပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၏ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ဆြစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ကာ Swisscontact မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဟိုတယ္ေလ့က်င့္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား မိတ္ဖက္ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၆၅၇ ဦး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Swisscontact မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္အသီးသီးမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။