၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္

 ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း မိတၳီလာခ႐ိုင္႐ုံး အေဆာက္အအုံသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

 ေရွးဦးစြာ ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း မိတၳီလာခ႐ိုင္႐ုံး အေဆာက္အအုံသစ္ကို ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္ ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစႏၵာဦးတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။  

 အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယဝန္ၾကီးက ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း မိတၳီလာခ႐ိုင္႐ုံး အေဆာက္အအုံသစ္ကို ေရရွည္တည္တံေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႐ုံးအေဆာက္အအုံသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္အတြက္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အျခားပုဂၢလိကအာမခံမ်ားနည္းတူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္း မိတၳီလာခ႐ိုင္႐ုံးအေဆာက္အအုံသစ္မွာ အလ်ား ၄၅ ေပ၊ အနံ ၄၁ ေပ၊ အျမင့္ ၂၄ ေပ၊ RC ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလုံးေငြရင္းသန္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ၈၆ ဒသမ ၄၁ဝ သန္းအနက္မွ ေငြက်ပ္ ၈၃ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။